A Dɔfrɛ wɔgɔ tira gʋmdɛ gʋmdɛ maa gʋ sɛkia

Yere na deyla na ye kʋn wargi a Dɔfrɛ tɩtɛ kong yoro, tɩtɛ dõm kʋn lɛ a follire pote dõm kʋn a Dɔfrɛ gɩllɛ panɛ hʋ̃ kongo. Maa na karongo dɔngsʋ na nə!

Partager