Contact

Na deyla na wãrgɩ a hilo tɔ̃̃ngʋ ʋ nə adersi dõm kʋn sẽne sẽne yere kongo ni. Na ba hẽmme na sɛbʋ ʋ nə na segre maa na pa hʋ na yimel aderesi, gʋ ba tɩgɛ ke na zɩgɩ ʋ nə kãng na zommu ke ʋ yoro na.

Target Image